TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ което ще се проведе на 30.08.2023 год.
До 
ЧЛЕНОВЕТЕ 
на Сдружение с дейност в обществена полза 
, ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ" 
гр. Пловдив 
 
 
ПОКАНА /уведомление/ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ 
 
     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, стадион Пловдив Тенис комплекс „Локомотив“, ЕИК 825202932, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на сдружението и на основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 30.08.2023 год. от 10.00 часа в град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Разглеждане на Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 год. 
Проект на решение: Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 год. 
Ha 
2. Разглеждане на Финансов отчет на сдружението за 2022г. и Доклад на одитора Проект на решение: Общото събрание приема Финансовия отчет сдружението за 2022г. и Доклада на одитора. 
3. Разглеждане на постъпило заявление/молба от ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧОЧЕВ, ЕГН ************, за приемането му като член на Сдружението. 
Проект на решение: Общото събрание приема за член на Сдружението ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧОЧЕВ, ЕГН: ************
4. Разглеждане на постъпила молба за доброволно прекратяване на членството на РУСИ ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ, ЕГН: ************. 
Проект на решение: Общото събрание прекратява членството на РУСИ ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ, ЕГН:************. 
разни. 
5.Обсъждане на различни теми от Общото събрание касаещи сдружението, като 
Проект на решение: Общото събрание обсъди различни теми, касаещи сдружението. 
6. Вземане на решение във връзка с т. 1 - 5 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: ************ - лично или чрез упълномощено от него 
лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията. 
Проект на решение: Във връзка с т. 1 - 5 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: ************ - лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията. 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. 
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете от 9.00ч. до 16.00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството: град Пловдив, стадион Пловдив Тенис комплекс „Локомотив“. 
26.07.2023г. 
Председател на УС: 
/Димитър Златанов/ 

Публикувано на: 26-07-2023 год.

Времето