TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

Тенис клуб

ЛОКОМОТИВ.

Предстоящи Събития

Изминали Събития

13.03.2024 00:00:00
Събития

ПОКАНА /уведомление/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ на Сдружение с
дейност в обществена полза
„ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ -
ПЛОВДИВ” гр. Пловдив
 
ПОКАНА
/уведомление/
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ
 

           Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, ЕИК 825202932, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на сдружението и на основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 16.04.2024год. от 14.00 часа в град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2023 год.

Проект на решение: Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2023 год.

 

2. Разглеждане и одобряване на Финансов отчет на сдружението за 2023г. 

Проект на решение: Общото събрание приема Финансовия отчет на сдружението за 2023г. 

 

3. Обсъждане на дата за тържествата по случай 100 – годишнината от създаване на клуба.

Проект на решение: Общото събрание определи дата за провеждане на тържествата по случай 100 – годишнината от създаване на клуба.

 

4.Обсъждане на различни теми касаещи дружеството – разни.

Проект на решение: Общото събрание обсъди различни теми касаещи дружеството и взе съответните решения.

 

5. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на предмета на дейност на сдружението поместен в чл. 12 от устава, като след промяната следва да придобие следната редакция:

 

„чл.12. Основният предмет на дейност на Клуба е организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта тенис, подпомагане на социално слабите, хората с увреждания, нуждаещите се бивши тенисисти и ветерани, подпомагане за тяхната социална интеграция и личността реализация. Да развива спорта тенис сред младите хора и да осъществява и участва във всички форми на младежки дейности и инициативи. Да развива плажен тенис, както и падел спорт.“

 

Проект на решение: Общото събрание взе решение да промени чл. 12 от устава, като допълни предмета на дейност и разпоредбата придобие следната редакция:

 

 „чл.12. Основният предмет на дейност на Клуба е организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта тенис, подпомагане на социално слабите, хората с увреждания, нуждаещите се бивши тенисисти и ветерани, подпомагане за тяхната социална интеграция и личността реализация. Да развива спорта тенис сред младите хора и да осъществява и участва във всички форми на младежки дейности и инициативи. Да развива плажен тенис, както и падел спорт.“

 

6. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на основните цели на сдружението поместени в чл. 8 от устава, като след промяната следва да придобие следната редакция:

 

„чл.8. Целите на общественополезната дейност на Клуба са да развива професионалния тенис за постигане на високи резултати на национално и международно равнище; да развива детския, младежки, аматьорския тенис, плажен тенис и падел спорт; да подготвя кадри; да съдейства и подпомага тяхната квалификация, като обезпечава условия за подготовка и развитие на всички форми на практикуване; да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешните и международни спортни организации, а също така да подпомага и да осъществява всички форми на младежки дейности, програми и инициативи, както и да представлява своите членове пред държавните органи, държавната администрация, вътрешните и международните организации.“

 

Проект на решение: Общото събрание взе решение да промени чл. 8 от устава, като допълни предмета на дейност и разпоредбата придобие следната редакция:

 

„чл.8. Целите на общественополезната дейност на Клуба са да развива професионалния тенис за постигане на високи резултати на национално и международно равнище; да развива детския, младежки, аматьорския тенис, плажен тенис и падел спорт; да подготвя кадри; да съдейства и подпомага тяхната квалификация, като обезпечава условия за подготовка и развитие на всички форми на практикуване; да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешните и международни спортни организации, а също така да подпомага и да осъществява всички форми на младежки дейности, програми и инициативи, както и да представлява своите членове пред държавните органи, държавната администрация, вътрешните и международните организации.“

 

7. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на общите положения, добавя се нов чл.3а към устава на сдружението, който гласи следното:

 

Чл.3а. „Тенис клуб Локомотив-Пловдив“ е основан на 24.03.1924г., Клубът притежава стилизирана клубна емблема (герб) и имаща следните характеристики:

 

В центъра на герба се издига златна тенис топка. Златният блясък се отразява в контраста с черно-червеният фон, представящ страстта и енергията на играта. Около златната топка се изобразява черно-червен полукръг, който се асоциира с формата на тенис ракета. Червената и черната му комбинация подчертава динамиката и изразителността на спорта. С бели букви, в горната част се откроява надписът "Тенис Клуб". Между надписът „Тенис Клуб“ и златната тенис топка е изписано с червени букви, "Локомотив". Около герба е поставен златен контур.

 

Проект за решение: Общото събрание взе решение, да приеме нов чл.3а, част от общите положения устава, имащ следният текст:

Чл.3а. „Тенис клуб Локомотив-Пловдив“ е основан на 24.03.1924г., Клубът притежава стилизирана клубна емблема (герб) и имаща следните характеристики:

В центъра на герба се издига златна тенис топка. Златният блясък се отразява в контраста с черно-червеният фон, представящ страстта и енергията на играта. Около златната топка се изобразява черно-червен полукръг, който се асоциира с формата на тенис ракета. Червената и черната му комбинация подчертава динамиката и изразителността на спорта. С бели букви, в горната част се откроява надписът "Тенис Клуб". Между надписът „Тенис Клуб“ и златната тенис топка е изписано с червени букви, "Локомотив". Около герба е поставен златен контур.

9. Други промени в устава съобразно взетите решения на Общото събрание.

Проект на решение: Общото събрание промени устава, съобразно допълнително взетите решения.

9. Вземане на решение с т.1-8 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: XXXXXXXXX – лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Проект на решение: Във връзка с т. 1 – 8 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: XXXXXXXXX– лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

 

    При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се  явят.

   Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете от 9.00ч. до 16.00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството: град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“.


13.04.2024г.        

                                                           Председател на УС: ………………………….

                                                                                          /Димитър Златанов/

 

26.07.2023 00:00:00
Събития

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ което ще се проведе на 30.08.2023 год

До 
ЧЛЕНОВЕТЕ 
на Сдружение с дейност в обществена полза 
, ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ" 
гр. Пловдив 
 
 
ПОКАНА /уведомление/ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ 
 
     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, стадион Пловдив Тенис комплекс „Локомотив“, ЕИК 825202932, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на сдружението и на основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 30.08.2023 год. от 10.00 часа в град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Разглеждане на Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 год. 
Проект на решение: Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 год. 
Ha 
2. Разглеждане на Финансов отчет на сдружението за 2022г. и Доклад на одитора Проект на решение: Общото събрание приема Финансовия отчет сдружението за 2022г. и Доклада на одитора. 
3. Разглеждане на постъпило заявление/молба от ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧОЧЕВ, ЕГН ************, за приемането му като член на Сдружението. 
Проект на решение: Общото събрание приема за член на Сдружението ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧОЧЕВ, ЕГН: ************
4. Разглеждане на постъпила молба за доброволно прекратяване на членството на РУСИ ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ, ЕГН: ************. 
Проект на решение: Общото събрание прекратява членството на РУСИ ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ, ЕГН:************. 
разни. 
5.Обсъждане на различни теми от Общото събрание касаещи сдружението, като 
Проект на решение: Общото събрание обсъди различни теми, касаещи сдружението. 
6. Вземане на решение във връзка с т. 1 - 5 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: ************ - лично или чрез упълномощено от него 
лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията. 
Проект на решение: Във връзка с т. 1 - 5 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: ************ - лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията. 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. 
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете от 9.00ч. до 16.00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството: град Пловдив, стадион Пловдив Тенис комплекс „Локомотив“. 
26.07.2023г. 
Председател на УС: 
/Димитър Златанов/ 

30.05.2022 00:00:00
Събития

"ТК Локомотив Пловдив" се включи в програма на Министерство на Младежта и Спорта и Българска Федерация по Тенис - "Тенисът - спорт за всички"

"ТК Локомотив Пловдив" се включи в програма на Министерство на Младежта и Спорта и Българска Федерация по Тенис - "Тенисът - спорт за всички". Заниманията са безплатни за начинаещи деца от 6 до 12 г. За повече информация се свържете с Добрина Стоянова - треньор към клуба на тел. 0899272034

31.12.2022 00:00:00
Събития

Свали приложението и създай своя акаунт.

Сега можеш с един клик на мишката да направиш резервация и е възможно да я откажеш до 24 часа преди началото, директно от онлайн графика.

За Нас

Тенис клуб "Локомотив" Пловдив е известен с многобройните големи международни тенис събития, които непрекъснато се провеждат в него - кръгове от "Фед Къп "и Купа Дейвис, турнири от календара на ITF, Европейски първенства, Балкански турнири за хора в инвалидни колички, както и редица национални турнири и държавни първенства във всички възрастови групи. 
    

 Клубът ръководи разнообразни тренировъчни тенис програми, подходящи както за начинаещи, така и за професионални състрезатели и любители от всички възрасти. Клубът също така предлага индивидуални уроци за професионалисти и любители.

 ТК"Локомотив" организира и провежда локални и любителски турнири с помощта на професионални съдии по тенис.


 Фирмата е проверена и сертифицирана от "Телефон на Тайния Клиент"

Проучването на Тайния Клиент е най-добрият метод за проверка на практическите познания на персонала, както и качеството на клиентско обслужване.

Последни Снимки.

Най-добрите моменти уловени в кадър.

ТРЕньори.

Нашият екип от професионалисти.