TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ .
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ локомотив - Пловдив” със седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“,

ЕИК  825202932 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, ЕИК 825202932, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на сдружението и на основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 17.05.2022год. от 10.00 часа в град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021год.; Проект за решение: ОС приема отчета на УС за дейността на сдружението през 2021год.

2. Приемане на финансовия отчет на сдружението за 2021год. Проект за решение: ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2021год. 

3.Освобождаване на членове на Управителния съвет на сдружението и освобождаване от отговорност; 

4. Избор на нови членове на Управителния съвет на сдружението и определяне на срок на мандата им; 

5. Изменения и допълнения в Устава;

6. Приемане на нови членове;

7. Изключване на членове;

8. Разни. 

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. 

 

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете от 9.00ч. до 16.00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството;

град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“.

 

06.04.2022г. 

Председател:... 

ГЕОРГИ АСЕНОВ КРУМОВ /

 

Времето