TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

П О К А Н А /УВЕДОМЛЕНИЕ/ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ на Сдружение с дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ” гр. Пловдив.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
на Сдружение с дейност в обществена полза
„ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ”
гр. Пловдив

                                                       П О К А Н А
                                                     /уведомление/

С настоящата Ви уведомяваме, че на ос¬но¬ва¬ние чл. 26, ал. 1, предл. 1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството, Управителният съвет на Сдружение с дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ” с Решение от 24.01.2018 г. свиква редовно Общо съб¬ра¬ние, което ще се проведе на 24.02.2018 г. – събота от 10.00 часа  в гр. Пловдив, в приемната зала на тенис комплекс “Локомотив”, стадион Пловдив. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
 т.1. Отчет за дейността на клуба за 2017 г.
 т.2. Финансов отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017г.
 т.3. Проекто бюджет за 2018 г.
 т.4. Разни.
Писмените ма¬те¬риа¬ли и проекторешенията¬, свързани с предстоящото редовно общо събрание, са на разположение на членовете на Сдружението в седалището на Сдружението¬.

                                           Председател на Сдружението:    /Георги Крумов/

Времето