TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

П О К А Н А за редовно Общо събрание 22.04.2017 г..
ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ 
на Сдружение с дейност в обществена полза 
„ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ”
гр. Пловдив
 
 
П О К А Н А 
/уведомление/
 
 
С настоящата Ви уведомяваме, че на ос¬но¬ва¬ние чл. 26, ал. 1, предл. 1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 34, ал. 1 
от Устава на дружеството, Управителният съвет на Сдружение с дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ 
ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ” с Решение от 21.03.2017 г. свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 22.04.2017 г. – събота от 10.00 часа  в гр. Пловдив, в приемната зала на тенис комплекс “Локомотив”, стадион
Пловдив. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
 
т.1. Отчет за дейността на клуба за 2016 г.
т.2. Финансов отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016г.
т.3. Проекто бюджет за 2017 г.
т.4. Промяна в състава на УС при постъпили предложения
т.5. Разни.

Публикувано на: 22-04-2017 год.

Времето